Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceAktualizace plánovaných akcí

Aktualizovali jsme pro Vás kalendář plánovaných akcí v MŠ.

Žádost o spolupráci

Vážení rodiče,

vzhledem k pokynu zřizovatele vytvořit seznam dětí, které je třeba zabezpečovat podle Vyhlášky MŠMT č. 281/2001 Sb. Vás žádám, abyste pokud oba rodiče nebo samoživitelé pracují v některých z níže uvedených složkách IZS či provozech - nahlásili urychleně tuto skutečnost ředitelce MŠ:

- "Péči o žáky v krizové situaci nemohou vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci pokud jsou pracovně zařazeni:

- ve složkách IZS (Policie ČR, HZS, lékaři a lékařský personál),

- pracují v nepřetržitém provozu (elektrárny, rozvodné sítě, plynárny, vodárny, teplárny, telekomunikace a ostatní),

- ve společenských a dobrovolných organizacích, které jsou plánovány k nasazení za krizových situací (ČČK, Horská služba, kynologové, dobrovolní hasiči, charitativní organizace …),

- případně další žáci, na které je třeba pohlížet z důvodu zvláštního zřetele (oba rodiče jsou trvale invalidní, ….)."

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na: 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině...

Celé znění opatření MZČR a další informace k aktuální situaci naleznete:

https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru na: https://www.msmt.cz

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti

srdečně Vás zdravíme a  těšíme se na Vás v novém školním roce {#emotions_dlg.love}

Pro rodiče jejichž děti nebyly v MŠ přítomny na konci uplynulého školního roku, připomínám, že v MŠ došlo z provozních důvodů ke změně:

1. třída - Broučci a 4. třída - Včelky jsou umístěny v pavilonu B

2. třída  - Berušky a  3. třída - Motýlci v pavilonu A.

Od 6:30 do 7:15hod. a od 15:30hod. provoz zajištěn ve 2. třídě – pavilon A.

Od 7:15 a do 15:30hod. vstupujte do MŠ pouze vchodem, kde je umístěna třída vašeho dítěte.

                                                                                                               Děkujeme - kolektiv MŠ

 

Podmínky provozu a vnitřního režimu v MŠ Pohoda od 1. 9. 2020

Provoz v MŠ bude probíhat na základě doporučených postupů dané manuálem MŠMT a vytvoří  podmínky pro minimalizací rizik v souvislosti s šířením onemocnění covid-19.

Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/

 1. Do MŠ je zakázán vstup osob s příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění - dětí i dospělých.

2. Po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

3. Zákonní zástupci a cizí osoby minimalizují délku pobytu v MŠ.

4. Doporučujeme zákonným zástupcům a cizím osobám pohybujících se v prostorech MŠ - v  zájmu bezpečnosti dětí a v jejich vlastním zájmu použití ochrany úst.

5. Žádáme rodiče, aby děti měly v šatně v igelitovém pytlíku připravenou roušku pro případné použití.

6.  Dětem před vstupem do třídy v umývárně důkladně omyjte ruce.

7.  V případě jakéhokoliv výskytu onemocnění bude dítě vykazující  příznaky onemocnění v izolaci pod dohledem pověřené dospělé osoby,  zákonní zástupci budou okamžitě  informováni, a jejich povinností je si dítě v co nejkratším možném termínu v MŠ vyzvednout.

 

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ MOHOU V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 VE ŠKOLÁCH NASTAT:

 • Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.

• PCR pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely, nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.

• U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.

• Ochrany rizikových domácích kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou režimu v domácnosti – omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020

PŘÁNÍ ŠKOLÁKŮM

VŠEM NAŠIM ŠKOLÁKŮM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ  V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HODNÉ DOSPĚLÁKY I KAMARÁDY. POKUD SE VÁM ZASTESKNE, NEVÁHEJTE NÁS NAVŠTÍVIT VE ŠKOLCE  - JSTE VŽDY VÍTÁNI.

Aktualizovaný manuál pro školy

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo aktualizaci manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Seznámit se s ním opět můžete na níže uvedeném odkaze.

https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

Manuál k provozu škol od září 2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Seznámit se s ním můžete na níže uvedeném odkaze.

https://www.msmt.cz/file/53580/

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2020

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace,

přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

Celý článek

Informace ředitelky MŠ k prázninovému provozu v MŠ Pohoda

MŠ Tichá i přesto, že fakticky zajišťovala péči o děti rodičů IZS naší MŠ, kteří o tuto službu v době nouzového stavu požádali, (tak jak bylo stanoveno zřizovatelem) viz článek níže              - v 3. prázdninovém týdnu provoz pro své děti zajistí Usmívající se

Zároveň Vás upozorňuji, že v MŠ bude probíhat od 29. 6. minimálně do konce července rekonstrukce umýváren v pavilonu A (o rekonstrukci jsme žádali 10 let, akce byla již zasmluvněna v loňském roce a nelze ji tudíž odložit).

Značně komplikovaný provoz, bude tedy v měsíci červenci probíhat pro přihlášené děti ze všech tříd pouze v pavilonu B.

Přihlášku, kterou máte rovněž v emailech, zašlete prosím zpět co nejdříve a nejpozději            do 1. 6. 2020 na info@mspohoda.cz, abychom mohli prázdninový provoz zajistit. 

V článku níže jsou odkazy na Prázdninové týdny s Vikýřem a příměstské tábory. Pokud jich budete využívat - doporučuji Vám se přihlásit, co nejdříve...

                Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci

                                   a přejeme Vám i Vašim dětem klidné sluníčkové dny

                                                                    Mgr. Pavla Macháčková – ředitelka MŠ

 

PŘIHLÁŠKA NA prázdninový provoz v MŠ Pohoda

Přerušení provozu mateřské školy

 

Informace zřizovatele: ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2020

Rozvrh provozu jabloneckých MŠ o letních prázdninách 2020:

Týdny o prázdninách

Termín

Provoz MŠ

Prázdninové týdny s Vikýřem

1. až 3. týden

1.7. – 17. 7.

MŠ v provozu

xxx

4. týden

20. 7. – 24. 7.

MŠ uzavřeny-bez náhrady

xxx

5. týden

27. 7. – 31. 7.

MŠ uzavřeny

1. turnus Vikýř

6. týden

3. 8. – 7. 8.

MŠ uzavřeny

1. turnus Vikýř

7. týden

10. 8. – 14. 8.

MŠ uzavřeny

3. turnus Vikýř

8. až 10. týden

17. 8. – 31. 8.

MŠ v provozu

xxx

Výše uvedený přehled neplatí pro všechny MŠ. Z důvodu oprav bude na celé prázdniny uzavřena MŠ Montessori. MŠ Husova, MŠ 28. října prázdninový provoz nabídnou v náhradních prostorách. MŠ Nová Pasířská a MŠ Hřbitovní neposkytnou prázdninový provoz v 3. červencovém týdnu z důvodu kompenzace za zajišťování péče o děti rodičů zaměstnaných v IZS v době nouzového stavu.

Další možnosti k zajištění péče o Vaše děti  o prázdninách naleznete v přílohách:

PRÁZDNINOVÉ TÝDNY S VIKÝŘEM

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Ing. Alena Purmová, tel: 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablonec.cz

Webová aplikace je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox 5.0 a Explorer 7 a vyšší. V případě potíží se zobrazením použijte následující odkaz pro stažení instalace freewarového prohlížeče Mozilla Firefox.

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz