Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceTestování - středa 3. 11. 2021

Děti, které byly přítomné ve školce v týdnu od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021, i třeba jenom jeden den - jsou v karanténě. Testování těchto dětí a prozatím negativních zaměstnanců proběhne ve středu 3. 11. 2021. Čas příjezdu sanitky a bližší podrobnosti k průběhu testování budou hygienou sděleny a rodiče informováni ředitelkou MŠ v pondělí 1. 11. 2021.

Aktuálně platné informace pro školy a školská zařízení

Vážení rodiče níže máte k dispozici odkazy na aktuálně platné:

MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25. 10. 2021 a  1. 11. 2021

priloha_961467599_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25-10-2021-a-1-11-2021-final.pdf

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-ke-karantenam-a-izolacim-z-19-10-2021.pdf

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení s účinností od 30. 9. 2021

Vážení rodiče, na odkazu si můžete přečíst informace MŠMT.

priloha_951954488_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-30-9-2021_zaverecna-uprava.pdf

PLÁN AKCÍ V MŠ - ZÁŘÍ 2021

08.09.2021         ST          15:30     Třídní schůzky - VČELKY

09.09.2021         ČT          10:30    DIVADLO V MŠ - "Malenka"

                                           15:30     Třídní schůzky - MOTÝLCI           

13.09.2021         PO           9:00     Cvičení v Břízkách MOTÝLCI       

13.09.2021         PO          10:00     Cvičení v Břízkách VČELKY

14.09.2021         ÚT          15:30     Třídní schůzky - BROUČCI           

15.09.2021         ST           10:00     Radniční věž - VČELKY   

16.09.2021         ČT          15:30     Třídní schůzky - BERUŠKY            

20.09.2021         PO          9:00       Cvičení v Břízkách MOTÝLCI       

20.09.2021         PO          10:00     Cvičení v Břízkách VČELKY

21.09.2021         ÚT          dopoledne v MŠ - Vítání podzimu            

22.09.2021         ST           10:00     Radniční věž - MOTÝLCI

27.09.2021         PO                        OMEZENY PROVOZ MŠ – není cvičení v Břízkách

28.09.2021         ÚT                        STÁTNÍ SVÁTEK 

Školní řád

Vážení rodiče, níže máte k dispozici odkaz na Školní řád MŠ platný 1. 9. 2021:

2-skolni-rad-aktualizace-k-1-9-2021.pdf

Změny v platbách - stravné a úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, upozorňuji Vás na navýšení plateb od 1. 9. 2021 viz celý článek:

Celý článek

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

s nástupem a návratem Vašich dětí do MŠ po prázdninách je svázáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - ke stažení zde:

 ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf

kde se mimo jiné nařizuje, že:

„mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, (pro děti starší, tedy s odkladem školní docházky platí pravidla jako pro dospělé) (nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření“

Seznam zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy mezi, které patří nyní např. Bulharská republika, Řecká republika, atd. viz odkaz ke stažení:

sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-s-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-23-8-2021-1.pdf

DALŠÍ STANOVENÁ HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA NAŠÍ MŠ:

a) DO MŠ MOHOU POUZE ZDRAVÉ DĚTI BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INF. ONEMOCNĚNÍ. Pokud dítě kdykoli v předchozím dnu nebo ráno před nástupem do školky vykazuje jakékoliv známky onemocnění - nesmí do školky! Respektujte toto nařízení, pro zachování provozu školky. V případě alergií vyžadujeme potvrzení lékaře - pokud jste ho již v MŠ neodevzdali, nebo není alergie zapsána lékařem v evidenčním listě.

b) Povinnosti zákonných zástupců a osob jimi pověřených k předávání dítěte si při vstupu do budovy MŠ a ve společných prostorech:

Zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Rodičům a jimi pověřeným osobám k předávání dítěte je v rámci psychické pohody dětí umožněn přístup do šaten s tím, že si ihned po vstupu do MŠ oni i děti vydezinfikuji ruce a v co nejkratším čase předají dítě a opustí budovu, tak aby nedocházelo k hromadění osob.

Děti předávají učitelce mezi dveřmi do třídy - po toaletě a umytí rukou dětí - rodiče nevstupují do tříd!

Prostory a areál MŠ opustí rodiče ihned po předání dětí.

        Děkujeme za respektování pravidel a Vaši spolupráci.

        Moc se na Vás a Vaše děti těšíme - kolektiv MŠ

INFORMACE MŠMT -MANUÁL K PROVOZU ŠKOL A TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

níže máte k dispozici dokaz na kompletní manuál k provozu škol a školských zařízení - září 2021.

msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Informace MŠMT a MZ k provozu škol k 1. 8. 2021 a doporučení k zahájení školního roku

Vážení rodiče, 

dovolte mi poskytnout Vám akt. informace z MŠMT a MZ, které si můžete prostudovat kliknutím na odkazy níže. 

Předpokládá se, že příslušná mimořádná opatření budou přijata po jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021.
MŠMT následně přijatá mimořádná opatření zpracuje a zašle všem školám a školským zařízením podrobné informace k organizačnímu zajištění chodu škol a školských zařízení s grafickým odlišením závazných, doporučujících a informativních ustanovení.

priloha_932561636_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-1-8-2021-1.pdf 

doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19.pdf

priloha_933846386_0_informace-k-doporuceni-mzd-1.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim dětem krásné a veselé prázdniny.

Pro Vaši informaci Vám zde zveřejňuji sdělení MŠMT z 13. 7. 2021. Jelikož se toto sdělení týká i návratu dětí MŠ z rizikových oblastí, žádám ty, co plánují zahraniční dovolenou o prostudování těchto informací viz odkaz na článek níže -odstavec: Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách: ...pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR...

V případě změny Vás budu před otevřením školky informovat na našich webových stránkách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 .
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Setkání nově zapsaných dětí a rodičů na školní zahradě

Vážení rodiče nově zapsaných a přijatých dětí,

plánované, nepovinné setkání nově zapsaných dětí a jejich rodičů na školní zahradě za dodržení protiep. opatření (rodiče roušky, atd..) v úterý 25. 5. 2021 od 10:00 -do 11:00 se bude konat pouze v případě příznivého počasí. Pokud bude pršet, bude setkání odloženo na středu  9.6. 2021 ve stejný čas. 

Zároveň Vám připomínám, že pozápisová schůzka bez přítomnosti dětí, ale s nutnou přítomností rodiče dítěte, se koná v úterý 8. 6. 2021 v 15:30 -  seznámení se šk. řádem, provozem MŠ, denním režimem dětí, podpisy formulářů a prostorem pro vaše další dotazy.

Děkuji Vám za spolupráci  

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, přijala děti evidované               pod těmito registračními čísly:

27ZÁ21/1   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/22 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/27 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/28 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/5   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/4   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/3   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/11 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/13 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/26 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/10 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/14 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/19 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/6   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/21 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/8   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/18 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/9   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/25 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/17 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/12 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/2   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/7   Přijímá se od 1. 9. 2021

 

27ZÁ21/30 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/23 Přijímá se od 1. 11. 2022

27ZÁ21/29 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/15 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/24 Přijímá se od 1. 3. 2022

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2021

Mgr. Pavla Macháčková

ředitelka školy

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU, VIKÝŘ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Vážení rodiče, 

pro letní prázdniny 2021 je prozatím naplánováno uzavření jabloneckých MŠ od 12. 7. do 13. 8. 2021. O prázdninách můžete využít pro zabezpečení dětí příměstské tábory - viz odkaz níže a v době  uzavření MŠ jsou pro děti z jabloneckých mateřských škol organizovány „Prázdninové týdny s Vikýřem“

Celý článek

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHODA – TICHÁ 19 PROBÍHÁ

V ÚTERÝ 11. 5. A VE STŘEDU 12. 5.  2021 OD 8:00 - DO 16:00 – po tomto termínu nebudou žádosti přijaty

Celý článek

Elektronický předzápis do MŠ POHODA je zpřístupněný od 7. dubna do 7. května 2021

Vážení rodiče, máte-li vážný zájem o zápis dítěte do naší mateřské školy „Pohoda“, nabízíme Vám tímto možnost elektronického předzápisu. V případě, že si nejste jisti, zda nám Vašeho "Broučka" nebo "Berušku" svěřit, pomůže Vám shlédnutí video prezentace naší školky.                                                                        PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK KLIKNUTÍM NÍŽE NA ODKAZ

Celý článek

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, níže máte odkazy k prozatím dostupným informacím k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021.:

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-10-kvetna.pdf

 

Celý článek

Informace k zápisu do MŠ POHODA - 11. a 12. 5. 2021

Jak přihlásit dítě do mateřské školy Pohoda – Tichá 19 - pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání oficiálních zápisů, je níže popsaná organizace zápisu do MŠ Pohoda – Tichá 19 naplánovaná tak,  aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření
- tzn., že se zápis do MŠ uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a za dodržení pokynů stanovených ředitelkou MŠ. viz celý článek

Celý článek

Doplněné informace k nástupu dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí mladších - rodičů vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021 a odkaz k dotazům OČR dětí, které nenastupují

Vážení rodiče,

vzhledem k obsáhlosti metodiky pro provoz škol od 12. 4. 2021 Vám ji pro vaši informovanost dávám k dispozici. Prosím všechny rodiče vybraných profesí viz níže celý článek - jejichž děti mladší 5let mohou rovněž nastoupit do MŠ kde jsou zapsané, aby mě o jejich nástupu ihned informovali na emailu info@mspohoda.cz.

Moc Vám děkuji za spolupráci                    Mgr. Pavla Macháčková

 

Celý článek

Den otevřených dveří je vzhledem k aktuální situaci zrušen

Vážení rodiče, od 7. 4. 2021 bude na těchto stránkách otevřen elektronický předzápis do naší mateřské školy "Pohoda". Rovněž, zde budou postupně doplňovány informace k oficiálnímu zápisu pro příští školní rok 2021/2022, který se bude konat v květnu.

MŠ POHODA

                                                     GPS: 50.7378756N, 15.1850606E

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. 
Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

MŠMT 1-faze-otevirani-skol-a-rezimovych-opatreni.pdf

« | 1 2 3 | »

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti