Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceWebová aplikace je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox 5.0 a Explorer 7 a vyšší. V případě potíží se zobrazením použijte následující odkaz pro stažení instalace freewarového prohlížeče Mozilla Firefox.

[info]

Prázdninový provoz

STRAVNÉ A POBYTNÉ  NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI SE BUDE VYBÍRAT  V PONDĚLÍ 10. 6. 2019OD 7.00-16.00. 
POBYTNÉ 22,- (V RÁMCI PRÁZD. PROVOZU PLATÍ I PŘEDŠKOLÁCI)
STRAVNÉ 34,-
CELKEM 56,- NA 1 DEN x POČET DNŮ,  NA KTERÉ JSTE PŘIHLÁŠENI
[info]

Zápis do MŠ - seznam přijatých

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

18ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 8ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
1ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 10ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
13ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 6ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
21ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 15ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
5ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 15ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
20ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 7ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
3ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 14ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
19ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 9ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
12ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 4ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
16ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019 2ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
17ZA2019 Přijímá se od 1.9.2019
Vyvěšeno dne: 31. 5. 2019

Seznam přijatých dětí
[info]

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019–2020 proběhne v úterý 7. května 2019 od 8.00 do 16.00 hodin.
Podrobné informace:
Pokyny zápis.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ.

Děkujeme
[info]

Předzápis do MŠ

Vážení rodiče,
k letošnímu zápisu do MŠ Pohoda - Tichá 19 - využijte elektronického předzápisu, který Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.
Klikněte na tento odkaz:

Předzápis a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu 7. 5. 2019 - 8:00-16:00hod. přijďte s vytisknutou žádostí, potvrzením o očkování, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější.
Děkujeme

Podrobné pokyny.
[info]

Den otevřených dveří

Milí rodiče, milé děti!
Dovolujeme si Vás pozvat na „Den otevřených dveří“ naší mateřské školy „Pohoda“, který se koná v úterý 9. dubna od 9,00 do 15,00 hodin. Shlédnete ukázky výchovné práce a seznámíme Vás s informacemi o zápisu do MŠ, který se bude konat v úterý 7. května.
Srdečně Vás zve a těší se na Vás kolektiv MŠ
[info]

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování zvládá odloučení od rodičů
vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
je si vědomé zodpovědnosti za své chování
dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) řadí zpravidla prvky zleva doprava používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
  složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
  postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
  rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
  rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
„nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
pamatuje si říkadla, básničky, písničky
  přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
postupuje podle pokynů
pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
zná celou řadu písní, básní a říkadel
zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu
nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
zná faktory poškozující zdraví (kouření)
uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Výše uvedené informace si můžete stáhnout zde

V případě, že si nejste jisti zralostí vašeho potomka využijte možnost posouzení školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně.
[info]

Lyžařský kurz

Vážení rodiče,
pod přiloženými odkazy naleznete informace k nadcházejímu lyžařskému kurzu.
Pokyny pro rodiče k lyžařskému kurzu

informace od provoyovatele vleku
[info]

Přivítání

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás srdečně přivítala v novém školním roce v naší školce. Moc se těšíme na Vás i Vaše děti a doufáme, že budete se školkou spokojeni a děti zde budou prožívat šťastné dny svého dětství. Všem pracovnicím školky, bych pak chtěla poděkovat za vysoké pracovní nasazení a jejich laskavý i profesionální přístup k dětem v uplynulém školním roce. Rodiče nově zapsaných dětí bych pak chtěla ujistit, že jsme si vědomi, jak důležitým životním krokem je nástup do mateřské školy pro Vaše dítě, ale také pro rodiče samotné. Není to chvíle lehká, ale pro život dítěte a jeho snadnější orientaci v dalším životě, a začlenění do kolektivu vrstevníků, důležitá. Období zvykání na jiný životní režim není pro děti jednoduché, některé si zvyknou hned, jiným to trvá chvilku déle. Pro všechny děti je připravena naše náruč. Podněcujte je prosím v jejich těšení se na školku a nové kamarády, snažte se před nimi skrýt své obavy. Chci Vás ujistit, že jak paní učitelky, tak ostatní pracovnice školky, udělají maximum pro to, aby děti byly u nás spokojené.
Děkujeme, že jste se rozhodli svěřit nám Vaše děti.
Mgr. Pavla Macháčková – ředitelka MŠ

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Sbor
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz